Spring til indhold

Vedtægter

 

Vedtægter 2021

1. Navn

Foreningens navn: Støtteforening til projekt “Nenkashe Educational Center”

Initialer: SNEC

Vedtægter 2021Vedtægter 2021Adresse: www.nenkashe.dknenkashe@nenkashe.dk

2. Formål:

Foreningen er en dansk, almen velgørende forening, hvis formål det er at yde støtte til skoleprojektet “Nenkashe Educational Center” i Kenya, som Silole Mpoke Grønlykke har taget initiativ til at oprette. Projektet betaler skolegang og daglige fornødenheder for masai-piger, der er flygtet fra pigeomskæring, vold og tvangsægteskab.

3. Medlemskab:

Som medlemmer kan optages alle, der vil støtte foreningens formål. Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen, opnås når kontingent er betalt. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, der udleveres ved indmeldelsen.

4. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et årligt medlemskontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet forfalder til betaling 1. marts.

5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.

6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Budget til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Eventuelt

8. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, dog har medlemmer, der skylder kontingent, ikke stemmeret. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Vedtægtsændringer kan kun godkendes, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det.

9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af motiveret dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, der er fremkommet krav og indkaldes med samme varsel, som ved den ordinære generalforsamling.

10. Bestyrelsens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem til syv medlemmer.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at foreningens økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.

Formanden og kassereren har tegningsret over foreningens økonomiske midler. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har adgang til at følge kontoens bevægelser på nettet (“Konto-Kik”).

Det årlige regnskab skal fremlægges underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år.  Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Formanden vælges særskilt, herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. For at være valgbar, skal den foreslåede tilkendegive at være villig til at modtage valg.

En person, som er på valg og ikke kan være til stede ved generalforsamlingen, kan stille op til genvalg ved at udstede en fuldmagt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal skrive referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne lægges på hjemmesiden efter godkendelse af bestyrelsen.

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når tre af medlemmerne er til stede.

Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.

11. Udvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Bindende aftaler kan kun træffes i samråd med bestyrelsen.

12. Eksklusion:

Medlemmer, der handler i strid med foreningens vedtægter eller som ved deres optræden
skader foreningens formål og omdømme, kan ekskluderes af foreningen. En sådan beslutning skal vedtages af 4/5 af medlemmerne på et bestyrelsesmøde. Det pågældende medlem skal have adgang til dette møde for personligt at kunne tale sin sag. En eksklusion kan af vedkommende appelleres til førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

13. Opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål, jævnfør § 2.

Forslag til foreningens opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget, hvis forslaget skal godkendes. I tilfælde af opløsning af foreningen vil foreningens midler blive overført til projekt Nenkashe i Kenya eller lignende projekt.

Vedtægter er godkendt den 26. august 2021.